Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 25. maja 2018 r.

PRZEDMOWA:

Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu witrynami należącymi do spółki PROOPTICA. Kiedy przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, ale nie ma żadnych podstaw do takiego przetwarzania, będziemy prosili Państwo o wyrażenie zgody na to.

Polityka Prywatności Admiratora odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, będzie zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO (GDPR) oraz z (krajowymi) przepisami dotyczącymi ochrony danych, mające zastosowanie do serwisu www.prooptica.pl

Za pomocą tej deklaracji o ochronie danych informujemy publiczność o charakterze, zakresie i celu zbierania, wykorzystania i przetwarzania przez nas danych osobowych. Ponadto, zgodnie z niniejszą deklaracją o ochronie danych, użytkownik otrzymuje informacje o przysługujących mu prawach. Jako administrator danych i podmiot przetwarzający dane, PROOPTICA wdrożyli liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia pełnej ochrony danych osobowych, zebranych za pośrednictwem naszej witryny. Ponieważ internetowe transmisje danych mogą mieć luki w zabezpieczeniach, absolutna ochrona nie jest gwarantowana. Dlatego każdy podmiot danych może przesłać nam dane osobowe za pośrednictwem wszystkich dostępnych mu środków, np. przez e-mail lub połączenie telefoniczne. Szanujemy wszelkie dane przekazane nam zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające stronę internetową („Użytkowników”) oraz Klientów odwiedzających salony i dbamy o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.

Przetwarzamy dane osobowe i powierzamy je zaufanym podmiotom tylko w granicach prawa i tylko gdy jest to najbardziej niezbędne. Dbamy o to, by Państwa prywatność pozostała nienaruszona.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące przetwarzania przez PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA – Administratora Państwa danych osobowych, Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.proooptica.pl.
Szanujemy prywatność naszych Klientów w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby Klient wiedział w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane oraz mógł samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, jakim procesom jego dane są poddawane.

W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie w jaki sposób i w jakim zakresie zbieramy dane osobowe Klientów, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je powierzamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności Klient znajdzie również informację o tym, jakie przysługują mu prawa.

Polityka ma charakter ogólny i wybiórczo prezentuje niektóre tylko kwestie. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne regulaminy oraz klauzule informacje, które Klient będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (t.j. umówienie wizyty, wypełniania Karty Pacjenta, przeprowadzania ankiety satysfakcji czy monitoringu sprzedaży), konkursów, akcji promocyjnych, wydarzeń, itd. Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane poniżej rozporządzenie ogólne RODO.

Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej
Polityki Prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z serwisu www.proptica.pl jest: PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Piasecznie, ul. Wojska Polskiego 28, 00-500 Piaseczno wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Piasecznie pod numerem KRS: 0000280633, NIP: 5260109601. Z administratorem  można skontaktować się pisząc na adres: PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ S.J. ul. Wojska Polskiego 28, 00-500 Piaseczno lub na adres mailowy: biuro@prooptica.pl

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować wysyłając pismo na adres: ul. Wojska Polskiego 28, 00-500 Piaseczno z dopiskiem „IOD” lub na adres e-mail: iod@prooptica.pl

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas Państwo. W ramach przetwarzania danych osobowych przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty.
Zasady, jakimi się kierujemy:

 • Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 • Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
 • Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich modyfikacji.
 • Realizujemy także prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 • Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 • Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 • Jeżeli dane osobowe są powierzane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

PRZETWARZANE DANE:
Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Użytkowników strony internetowej oraz Klientów salonów optycznych, a także osób na rzecz których Klienci zamawiają produkty lub usługi np. wizyty (dla celów niniejszej Polityki takie osoby traktowane są jak Klienci).

Administrator może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. w ramach:

 • rezerwacji wizyt w salonach lub za pośrednictwem strony internetowej,
 • składania reklamacji lub zapytań o produkty i usługi świadczone przez Administratora, aplikowania kandydata do pracy w procesie rekrutacji,
 • wypełniania formularza kontaktowego na stronie internetowej Administratora.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora należą m.in.:

 • dane kontaktowe – np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
 • dane adresowe – np. adres zamieszkania,
 • dane weryfikujące – np. wiek,
 • dane o wizycie – np. cel wizyty, data, godzina i miejsce wizyty,
 • dane o zamówieniach – np. numer zlecenia,

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez Administratora lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji.

DANE OSOBOWE I PRZEPISY PRAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH:
Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowanie osobie fizycznie, której dane dotyczą, tj.: takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora (cechy), takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
Polityka Prywatności Admiratora odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH:

 • Wykonanie umowy:
  [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]

   

  • Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Administratora w celu realizacji świadczonych usług zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem, takich jak: rezerwacji wizyt, umówienie wizyty kontrolnej, itp.
  • Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do zrealizowania umowy.
 • Obowiązki prawne:
  [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]

   

  • Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu udzielenia merytorycznych odpowiedzi dotyczących wszelkich zagadnień związanych z obsługą posprzedażową wykonanej usługi i/lub produktów.
  • Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego) Przechowywanie danych w dokumentacji medycznej jest niezbędne z uwagi na obowiązek przechowywania takiej dokumentacji wynikający z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Uzasadniony prawnie interes:
  [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

   

  • Dane osobowe Użytkowników (np. jeśli zamówili newsletter) oraz Klientów mogą być przetwarzane przez PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA również w celu marketingu produktów i usług własnych, a także w celu odpowiadania na zapytania i opinie Klientów dotyczące usług i produktów.
  • Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA – Administratora prawnie uzasadniony interes polega na przetwarzaniu danych Klienta I Użytkownika w celu marketingu produktów i usług własnych. Prawnie uzasadniony interes polega także na konieczności ustosunkowania się do zapytań Klientów i Użytkowników oraz rozpatrzenia reklamacji.
 • Wyraźna zgoda:
  [art. 9 ust. 2 lit. a) RODO]

   

  • Dane o wadzie wzroku/parametrach soczewek, są danymi o stanie zdrowia – a więc są danymi wrażliwymi. Wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych o wadzie wzroku oraz jedynie koniecznych informacji o stanie wzroku jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
  • Użytkownik może wycofać zgodę, poprzez prawo do usunięcia danych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie takiej zgody uniemożliwi wykonanie usługi w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych o stanie zdrowia (po ich wcześniejszym podaniu). Dane o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego w celu przechowywania dokumentacji medycznej (obowiązek wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
  • Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przed wycofaniem zgody.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA:

Administrator przetwarza dane osobowe Klienta w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowanie celów, dla których dane zostały zebrane.
W przypadku przetwarzania danych:

 • W celu zawarcia, wykonania i monitorowania umowy (w tym umowy sprzedaży) – dane Klienta

będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy.

 • Na podstawie zgody Klienta – dane Klienta będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 • W celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi – dane

Klienta będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.

 • W celach realizacji innych uzasadnionych interesów Administratora – dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Klienta sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 • W celach marketingowych Administratora, w tym komunikowania o konieczności kontrolnych badań diagnostycznych wad wzroku czy doboru towarów i usług do potrzeb Klientów (profilowania) – dane Klienta będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są usuwane lub pozbawiane cech osobowych i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).
Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Prawo dostępu do danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania od nas  potwierdzenia czy Jego dane osobowe są przetwarzane przez nas i w jaki sposób.
 • Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad niedogodnością Użytkownika lub polegają na obronie naszego prawnego interesu i/lub ewentualnych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia danych Użytkownika.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do swoich danych czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do swoich danych czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących praw, należy przesłać mailowo na adres iod@prooptica.pl lub pisemnie na adres PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ S.J. ul. Wojska Polskiego 28, 00-500 Piaseczno z dopiskiem „IOD”.
Każdy wniosek zostanie zrealizowany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od jego wpłynięcia. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku Użytkownik otrzyma informacje, z jakich usług zrezygnował cofając zgodę. Wszelkie zdarzenia mające lub mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych w serwisie  prooptica.pl(w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych) Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać na adres: iod@prooptica.pl.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator podejmuje techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitorowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.
W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do zapewnienia:

 • poufności – chronimy dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – chronimy dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
 • dostępności – dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik i współpracownik firmy mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności. Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz telefonicznie. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz, od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę. Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM:

Administrator udostępnia dane osobowe Klientów, wyłącznie jeżeli posiada ku temu podstawę prawną. Dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów Administratora. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być w szczególności: podmioty uprawnione do uzyskania danych Klienta na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty z których usług korzysta Administrator celem dostarczenia towarów i usług Klientom, w szczególności: podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające administratorowi systemy teleinformatyczne, przedsiębiorcy świadczący usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, służącego do obsługi serwisu www.prooptica.pl, operatorzy systemów płatności, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje Administrator oraz zaufani partnerzy marketingowi Administratora.
Wskazujemy, że w przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY:

Administrator może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • Współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej.
 • Stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.
 • Stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 • W razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list).

Gdy ma to zastosowanie, Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie Klienta, administrator udostępnia mu kopię jego danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB TRZECICH:

Jeżeli Klient umieści w serwisie jakiekolwiek dane dotyczące osób trzecich, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Administrator może przetwarzać powierzone mu przez Klienta dane osobowe osób trzecich, jeżeli Klient potwierdzi, iż jest uprawniony do przekazania danych osobowych osób trzecich (np. jest opiekunem prawnym, sprawuje władzę rodzicielską względem dziecka do 16. roku życia). W rozumieniu przepisów RODO Klient występuje w takim przypadku w roli Administratora tych danych. Klient wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osób trzecich (tzw. pod powierzenie), w celu wykonania umowy zawartej z Klientem. Powierzone przez Klienta dane osobowe osób trzecich będą przetwarzane odpowiednio przez Administratora zgodnie z art. 28 RODO. Dane osobowe osób trzecich mogą być również przetwarzane przez Administratora w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1. lit f RODO), polegający na ochronie jego praw.

POLITYKA COOKIES (CIASTECZEK):

W związku z korzystaniem przez Państwa ze strony www.prooptica.pl, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych. Wykorzystujemy je przede wszystkim do dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a także do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają nam na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):

 •    Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 •    „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Sposób zarządzania plikami „cookies” przez Użytkowników:
Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki „cookies”. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce.
Poziom ochrony przed cookies ustawia się w każdej przeglądarce:
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?
GOOGLE CHROME
Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

 • Usuwanie plików cookie
 • Domyślne blokowanie plików cookie
 • Domyślne zezwalanie na pliki cookie
 • Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

INTERNET EXPLORER 6.0 I 7.0

 • Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

MOZILLA FIREFOX

 • Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”
 • ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka

OPERA

 • Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
 • ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

SAFARI

 • W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookie”.

UWAGA! Wycofanie przez Użytkownika zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu.

ZMIANY W POLITYCE:

W związku z systematyczną weryfikacją powyższej Polityki, PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ S.J. ul. Wojska Polskiego 28, 00-500 Piaseczno, Administrator, zastrzega sobie prawo do wprowadzania aktualizacji, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.
Niniejsza ma zastosowanie od listopada 2020 roku.

ZGODY W FORMULARZACH KONTAKTOWYCH:

1. Zgoda na kontakt przez formularz kontaktowy:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, oraz danej nazwa. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ S.J.

2. Zgoda na zaakceptowanie plików cookie na stronie Internetowej:
„Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.”

3. Zgoda na zapisanie się do Newsletter’a:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu mailowego. Podanie adresu mailowego jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), stosownie do treści ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administratorem danych osobowych jest PRO OPTICA SZYNKIEWICZ I SZYNKIEWICZ S.J.